Yasal bilgi ve uyarılar

BOSCH harita güncelleme servisi için nihai kullanıcı lisans hükümleri

Aşağıdaki şartlar ve koşullar, Bosch veya bağlı kuruluşları tarafından sağlanan güncelleme hizmetlerinin (“Bosch güncelleme servisleri”) her türlü kullanımınız için geçerlidir. Aşağıda koşul ve kuralları kabul edemiyorsanız Bosch güncelleme servislerini kullanmamalısınız.

1. Lisans verilmesi: Bosch güncelleme hizmetleri size münhasır olmayan bir temelde sunulur ve Bosch güncelleme hizmetlerini sadece kişisel kullanımınız için ve sadece aracınıza dahil olan donanım cihazıyla birlikte kullanabilirsiniz. Verilen lisans devredilemez.

Bosch güncelleme hizmetleri için model yükseltmeler, güncellemeler veya ekler edinilir veya size sunulursa, bu tür model yükseltmelerin, güncellemelerin veya takviyelerin kullanımı, söz konusu model yükseltmelere, güncellemelere veya takviyelere başka koşullar eşlik etmediği sürece, bu koşullar geçerliyse, yukarıdaki hususlara tabidir.

Eğer yazılım, Bosch güncelleme hizmetlerinin bir parçası olarak veya bu hizmetleri etkinleştirmek üzere sağlanırsa, bu tür yazılımlar yalnızca Bosch güncelleme hizmetlerini almak ve kullanmak amacıyla kullanılabilir. Her halükarda yazılımın kullanımı, bu yazılımın ikili biçimiyle sınırlı olacaktır ve kaynak kodunu alma ve / veya kullanma hakkınız yoktur. Yazılımı bu nihai kullanıcı lisans hükümlerinde açıkça belirtilenden başka bir amaçla kullanamazsınız (1) ve / veya (2) yazılım kodunu kaynak koduna dönüştürmek, kaynak kodu oluşturmak, tersine mühendislik yapmak veya başka bir şekilde kodunu çözmek ya da türetmek ya da bu işlemleri denemek için yetkiniz yoktur; söz konusu faaliyete yürürlükteki yasalar tarafından açıkça izin verildiği durumlar bir istisna teşkil eder.

2. Güvenlik: Bosch güncelleme servisleri, yalnızca seyahatiniz ilgili bilgi ve navigasyon hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve sizi tehlikeler ve yol kenarındaki tehlikeler konusunda uyarmak veya sürücü yardımının veya diğer güvenlikle ilgili sistemlerin vazgeçilmez bir parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Dikkatli ve güvenli bir şekilde sürmek (yola tüm dikkatinizi vermek ve titiz davranmak) ve geçerli tüm trafik düzenlemelerine ve kurallarına uymak sizin görevinizdir. Ayrıca, Bosch güncelleme hizmetlerini sizi güvenli bir şekilde sürmekten alıkoymayacak ve sizi rahatsız etmeyecek şekilde kullanmamak da sizin sorumluluğunuzdadır.

3. Güncellemeler, güncelleme hizmetlerinde değişiklikler yapmak ve ilgili koşullar: Bosch, bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, Bosch güncelleme hizmetlerini güncelleme, değiştirme, yükseltme ve tamamlama ve bu şartları değiştirme hakkını saklı tutar.

4. Kısıtlamalar: Bosch güncelleme hizmetlerinin kiralanması, ödünç verilmesi, herkese açık sunum yapılması, performans veya yayın ya da başka bir amaç ve şekilde dağıtılması yasaktır. Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği durumlar dışında, hiç kimsenin Bosch güncelleme hizmetlerini veya herhangi bir bölümünü değiştirmesine, kopyalamasına veya üzerinde değişiklik yapmasına veya Bosch güncelleme hizmetlerini tersine mühendislik işlemine tabi tutmasına, yazılım kodunu kaynak koduna dönüştürmesine, kaynak kodu oluşturmasına izin vermezsiniz ve kendiniz de yapamazsınız. Güncelleme hizmetlerini yasadışı, hileli, dürüst olmayan veya etik olmayan etkinlik veya davranışlarla bağlantılı olarak kullanamazsınız.

5. Mülkiyet: Bosch güncelleme hizmetleri ile ilgili tüm fikri mülkiyet hakları Bosch'a, bağlı şirketlerine ve / veya tedarikçilerine aittir.

6. Sınırlı garanti:

6.1. Bosch güncelleme hizmetlerinin genel hizmetler olduğunu ve bireysel gereksinimlerinizi karşılamak için geliştirilmediğini biliyor ve kabul ediyorsunuz. Bosch, Bosch hizmetlerinin kesintisiz veya hatasız çalıştığını garanti etmez ve garanti edemez. Özellikle yazılımı bir navigasyon sisteminde kullanırken, örneğin yerel çevre koşullarından ve / veya eksik verilerden kaynaklanabilecek hesaplama hatalarının meydana gelebileceğinin dikkate almalısınız. Bosch, Bosch güncelleme hizmetlerinin Bosch’tan olmayan sistem, cihaz veya ürün ile (örn. yazılım veya donanım) birlikte çalışabileceğini garanti etmez.

6.2. Yukarıdaki madde 6.1'i sınırlamadan, Bosch güncelleme hizmetleri ve güncelleme hizmetleri tarafından üretilen herhangi bir sonuç “olduğu gibi” ve “tüm hatalar temelinde” sağlanır ve Bosch, açık veya sınırlı diğer tüm garantileri açık bir şekilde reddeder; hak ihlali, satılabilirlik, tatmin edici kalite, doğruluk, unvan ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili sınırlı garantilerle sınırlıdır.

6.3. Bu maddenin hükümleri, zorunlu yasal garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki zorunlu ulusal mevzuat kapsamındaki yasal haklarınızı etkilemez. Bu sınırlı garantinin herhangi bir bölümünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, sınırlı garantinin geri kalanı yine de tam olarak yürürlükte kalacaktır.

7. Sorumluluğun sınırlandırılması:

7.1. Güncelleme hizmetlerinin ücretsiz olma özelliği nedeniyle, ne Bosch ne de bağlı şirketleri, tedarikçiler, memurlar, direktörler veya çalışanlar, size veya üçüncü kişilere karşı, doğrudan veya özel, tesadüfi, dolaylı veya neticeye bağlı (güncelleme hizmetlerini kullanamama veya erişememe zararları, veri kaybı, iş kaybı, kar kaybı, iş kesintisi veya benzerleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz; Bosch'a bu tür hasarların meydana gelme olasılığı bildirilmiş olsa bile, güncelleme hizmetlerinin kullanımından, uygulanmasından veya bu hizmetlere erişilememesinden veya başka türlü performansından kaynaklanan veya bununla ilgili tüm diğer zararlar da sorumluluk kapsamı dışındadır.

7.2. Yukarıdaki 7. madde kapsamında bildirilen istisnalar veya sorumluluk sınırlamaları şunlar için geçerli değildir: (i) Alman ürün yükümlülüğü yasasına (Produkthaftungsgesetz) dayanan hak talepleri de dahil olmak üzere, yürürlükteki tüm zorunlu ulusal mevzuat kapsamındaki haklarınızı etkilemek; (ii) Kasıtlı kötü davranışlardan kaynaklanan zararları etkilemek; (iii) Yürürlükteki zorunlu yasa kapsamında hariç tutulamayacak veya sınırlandırılamayacak herhangi bir yükümlülüğü hariç tutmak veya sınırlamak.

8. Üçüncü taraf sitelerine bağlantılar: Bosch, üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriğinden, üçüncü taraf sitelerde veya hizmetlerde bulunan bağlantılardan veya Bosch güncelleme hizmetleri tarafından veya başka bir şekilde teslim edilen üçüncü taraf sitelerinde veya hizmetlerde yapılan değişikliklerden veya güncellemelerden sorumlu değildir. Bosch, bu bağlantıları ve üçüncü taraf sitelerine ve hizmetlere yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla erişim sağlar ve herhangi bir bağlantının veya erişimin dahil edilmesi, Bosch veya üçüncü taraf sitesinin veya güncelleme hizmetinin herhangi bir üçüncü tarafı onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantıları veya üçüncü taraf sitelerini kullanmanız ve bu tür üçüncü taraf sitelerini ve bağlantıları kullanma şekliniz sizin sorumluluğunuzdadır ve olası riskleri siz üstleniyorsunuz ve bunları yasa dışı veya hileli bir şekilde kullanmamalısınız.

9. Fesih ve doğrudan uygulama: Bosch, Bosch ile araç üreticisi arasında kararlaştırılan süre boyunca (genellikle üretimin bitiminden itibaren yedi (7) yıl sonra sona erer) güncelleme hizmetini sağlayacaktır.

Bosch, diğer haklara halel getirmeksizin, hüküm ve koşullarından herhangi birine uymamanız durumunda bu nihai kullanıcı lisansını derhal feshedebilir. Bu sözleşmenin, doğası gereği feshedilme durumunda da geçerli kalmayı amaçlayan hükümleri, işbu nihai kullanıcı lisansının feshinden sonra yürürlükte kalacaktır.

10. geçerli kanun, yargı yetkisi: Bu nihai kullanıcı lisansı, yasa hükümleriyle çelişmeksizin Federal Almanya Cumhuriyeti'nin somut yasaları tarafından yönetilecek ve yorumlanacaktır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satışları Sözleşmesi (CISG) uygulanmaz. Almanya'da bir tüccarsanız veya Almanya'da genel bir yargı bölgeniz yoksa yargı yetkisi ve yeri Stuttgart mahkemeleri (ilk derece mahkemesindeki yargılamalar için, 70190 Stuttgart bölge mahkemesinde) olacaktır.

11. Diğer hususlar: bu nihai kullanıcı lisansının hükümlerinden birinin veya bu nihai kullanıcı lisansına dayanarak yapılan herhangi bir sözleşmenin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda, geriye kalan diğer hükümlerin geçerliliği etkilemeyecektir.

EULA Bosch Harita Güncelleme Servisi, Sürüm 02/2020